Nümeroloji Nedir?

Venus

Teğmen
Üye
Okültizmin bir dalı olan nümeroloji; doğum gününüzdeki sayıların, adınızdaki harflerin ve çok daha fazlasının titreşim gücünün çalışmasıdır. Eşyaların nicBongo,_Pietro_–_Numerorum_mysteria,_1591_–_BEIC_58079.jpgeliklerini belirtmek için kullanılan sayılara çağlar içinde sembolik anlamlar yüklenmiştir. Nümerologlar, var olan her şeyi bir titreşim spektrumu olarak görürler ve bilgilerini, içsel-dışsal yolculuğunuzu anlamanıza ve ona uyum sağlamanıza yardımcı olmak için kullanırlar. Zamanın başlangıcından beri insanlar, bilgilerini gruplar halinde paylaştılar, ateşin etrafında toplandılar, tapınakların basamaklarında ya da büyük ustalarının ayaklarının dibinde oturdular. Antik çağlarda yeni bir şeyler öğrenmenin tek yolu, bilgiyi arayanların ayak izlerini takip etmekti. Hayatımızdaki zorluklara çözüm bulmak için en deneyimli öğretmenleri aradık. Cevaplar çoğu zaman hikayeler ve ruhlarımızın bu dünyevi düzlemde bizim için seçtiği manevi sınavların ve karanlık maceraların yansımasıyla geldi. Yansımaları bizimle paylaşan kadim ustalar, görünmeyen dünyayı bir göz kırpış kadar gerçek kılarak dünyayı ve içindeki yerimizi anlatmaya çalıştılar. Gökyüzündeki gezegenlerin hareketlerinin haritasını çıkardılar ve evrenimizdeki her şey arasındaki içsel bağlantıları keşfettiler. Astroloji ve numeroloji gibi en eski ezoterik bilimler aracılığıyla, etrafımızdaki dünya ile içimizdeki dünya arasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkaracak ipuçlarını, araçları ve haritaları aramaya devam ettiler. Atalarımızdan bize aktarılan nümeroloji, kendini ve evrenin sanatını keşfetmemize yardımcı olan bir rehberdir.

Yaşam boyunca, her birimiz sayamayacağımız kadar fazla sayı ile çevriliyiz. Her sayı benzersiz bir titreşim ve enerji yapısına sahiptir. Bu nedenle sayılar ve insanların kaderi yakından bağlantılıdır. Sayılar bir kişinin hayatını etkiler, kaderi hakkında paha biçilmez bilgiler taşır. Spiritüel ilerleyiş yerini ilahi dinlere bıraktığında, ilk kilise babalarının çoğu, gereğinden fazla gücü bireyin eline verdiklerinden ötürü, bu öğretileri yasakladılar. Öğretmenler bilgilerini özümsemek veya gizlice devam etmek zorunda kaldılar. Bazıları gizem okullarında toplanarak bulgularını takipçileriyle paylaştı. Bu kadim bilgiler nesiller boyunca bu şekilde aktarıldı.

ANTİK MISIR VE YUNAN'DA NÜMEROLOJİ ;
Nümerolojinin gelecek veya okült hakkında bilgi edinmeye yönelik olarak kullanılmasına Aritmansi denir. Antik Yunan ve Kalde'de uygulanan aritmansi, bazı kaynaklarca nümerolojinin öncüsü olarak görülür. Nümeroloji'nin Batı'daki gelişimi, esas olarak Pisagor'la başlamıştır.

"𝑆𝑎𝑦𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑙𝑎ℎ𝑖 𝑔𝑢𝑐𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑟."
Pisagor'a göre, evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur. Fakat sayılar bilimine Yunanlardan çok daha önce Mısır'da önem verildiği bilinmektedir. Sayıların seslerle ilişkilendirilmesi de, tarihçilere göre yine eski Mısır'da başlamıştır.

"𝔐𝔲𝔨𝔢𝔪𝔪𝔢𝔩 𝔦𝔰𝔩𝔢𝔶𝔢𝔫 𝔢𝔳𝔯𝔢𝔫, 𝔰𝔞𝔶𝔦𝔩𝔞𝔯𝔦𝔫 𝔤𝔲𝔠𝔲𝔶𝔩𝔢 𝔡𝔲𝔷𝔢𝔫𝔩𝔢𝔫𝔪𝔦𝔰𝔱𝔦𝔯."
ℌ𝔢𝔯𝔪𝔢𝔱𝔦𝔨𝔞


Antik Mısır'ın İsis inisiyeleri 22 sayısına çok önem verirlerdi. Yirmi iki sayısını kutsal saydıklarından ezoterik anlamını gizli tutsalar bile, dini ayinlerde bu sayıyı kullandıkları bilinmektedir. Fakat Avrupa'da Okültizm'in ortaya çıkışından çok daha önce, Mısır'ı ziyaret eden Pisagor bu sayının önemini öğrenmiş bulunuyordu. Pisagor matematikteki "pi" sayısını 22'yi 7'ye bölerek bulmuştur.

KELDAN-İ(İbrani) NÜMEROLOJİSİ
Bazı dinlerde tasavvuf eğilimi olanlar, geçmişin bu parçalarını dar bir kapsamda toplar ve inceler. Yahudilikte bu, İbrani harflerine sayı atama uygulaması olan Gematria adı verilen kabala çalışmalarının bir dalıdır. Kabalistler, İncil'in şifrelerini okumak için Gematria'yı kullanırlar. Ancak uygulama Yahudilikten önce gelir ve M.Ö 10. yüzyılda bir ulus olarak var olan ve kısaca Babil'i yöneten Keldanilere kadar uzanabilir.

Keldan-i sistemi bugün bilinen en eski ve en karmaşık nümeroloji sistemidir ve tüm dünyada kullanılmaktadır. Gematria, Notarikon ve Temurah olarak üçe ayrılır. İçinde, bir kişinin doğum gününün ve isimlerinin etkisini anlamak için gerekli tüm bilgileri ve ayrıca hayatlarını değiştirecek etkileri bulabiliriz.

HİNT VEYA VEDİK NÜMEROLOJİSİ
Büyük ölçüde Keldani nümerolojisinden esinlenilen bu sistem, baz sayıların ve isim titreşimlerinin önemine ilişkin aynı hesaplamaların ve açıklamaların çoğunu kullanır. Her iki sistem de alfabenin harflerine sayı atamak için Keldani yöntemini kullanır. Vedik nümeroloji, sayıların Keldani nümerolojisinden farklı yönlerini vurgular ve Hindu tanrılarıyla bağlantılıdır. Doğu'nun manevi dünyasına uyarlanmıştır. Vedik numerolojisi genellikle Vedik astrolojisi ile iç içedir ve kendi başına ayrı bir alan olarak sayılmaz. Vedik nümerolojinin kökleri Keldani'den daha eskiye dayanır. Temellerinin aynı yerden mi olduğunu ya da atalarımızın binlerce kilometre uzaktaki sayılar hakkında aynı sonuçlara varıp varmadığını asla bilemeyeceğiz.

ARAP YARIMADASINDA NÜMEROLOJİ
Ebced, Arap harflerinin akılda kalması için geliştirilmiş bir formüldür. Eski Arap alfabesindeki her harfe denk gelecek özel bir rakam verilmiştir. Ebced hesabı yapılmak istenen metindeki farklı harfler tespit edilir ve bu harflerin ilgili metinde kaç defa tekrar ettiği bulunur. Daha sonra her harfe karşılık gelen sayı değeri ile ilgili harfin metinde yer alma sayısı çarpılarak tüm farklı harfler için elde edilen bu çarpımlar toplanır ve böylece ebced hesabı yapılmış olur.

images.jpgPİSAGOR VEYA BATI NÜMEROLOJİSİ
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir diğer sistem ise Pisagor sistemidir. Yunan filozofu olan Pisagor, en çok üçgenlerle ilgili keşifleriyle tanınır. Gizem okulunda, var olan her şeyin sayılara ve bunların ardındaki titreşimlere dayandığına inanarak, reenkarnasyon konularını ve ruhun matematiğini öğretti. Pisagor'un adını alan sistem, Keldani sisteminden daha basittir ve sayılara ve titreşimlere yaklaşma ve anlama yolları çok farklıdır. Rakamlarla çalışma yöntemi, insan doğasının değişkenliği konusundaki anlayışımızı ve keşiflerimizi derinleştirmekten çok, mevcut fikirleri mantıklı bir sisteme uydurmakla ilgilidir.

DOĞU NÜMEROLOJİSİ

Çin ve Doğu'dan etkilenen nümeroloji, öncelikle şanslı ve şanssız sayıların seçiminde kendini gösterir. Sayıların manevi çağrışımları Çin kültüründe ve geleneğinde o kadar kök salmıştır ki, kötü şansla bağlantılı olduğu için Doğu'daki birçok yüksek binada on üçüncü katı bulamazsınız. Nümeroloji, Feng Shui'de, Doğu astrolojisinin farklı tarzlarında ve önemli günlerin seçiminde kullanılır.

MODERN NÜMEROLOJİ

Modern nümeroloji, bir isme üç çeşit sayı atar: biri sesli harfler için, biri sessiz harfler için ve bir diğeri de her ikisini birleştirir. Doğum tarihi de nümerolojide tek bir sayıya indirgenir. Elde edilen bu dört sayı, daha sonra 1'den 9'a kadar olan sayıların sembolik anlamları ışığında yorumlanır.

Öncülleri İbranice Kabala'da bulunan modern nümeroloji, eski hahamlar tarafından çizilen çok karmaşık sayı sisteminin basitleştirilmesidir. Modern nümeroloji ile antik gematria arasındaki temel fark, sayı serilerinin sembolik niteliklerinin kapsamıdır. Eski İbranice Kabala, sayı dizisindeki her tam sayı için, sayılabileceği kadarıyla derin, zengin metaforlar verdi. Bu nedenle 6, 60 ve 600 sayılarının her biri kendine özgü şiirsel sayı metaforuna sahipken, modern nümerolojide 6, 60 ve 600'ün her biri tek basamaklı "6" olarak yorumlanır. Çünkü modern nümerolojide yalnızca ilk dokuz sayı sembolik olarak anlamlıdır, dokuzun ötesindeki sayı metaforları zaman içinde kaybolmuştur.

İNGİLİZ NÜMEROLOJİSİ

Modern nümeroloji, on dokuzuncu yüzyılın başında moda oldu. İngilizce için bir çeşit Kabala uyarlaması yapmaya yönelik ilk girişimler, İngiliz alfabesini İbranice ve Yunanca ile paralel hale getirdi. Ancak günümüzde en yaygın olan nümeroloji için alfasayısal kod, İbranice veya Yunanca köklere değil, İngiliz alfabesinin basit seri düzenine dayanmaktadır.

Nümerologlar, adınızı bu sayı değerleriyle analiz ederken, tipik olarak üç çeşit hesaplama kullanırlar;
1. Güdü; İdealler veya kişinin en derin arzuları (İçsel Yaşam)
2. Suret; Kişinin kişiliği, etkisi ve diğerleri üzerindeki izlenimi (Dış Yaşam)
3. Yol; Kişinin gerçek iradesi, kendini ifade etmesi, dünyadaki davranışı (Hayat Yolu)
Bu üç hesaplama, toplanıp bir haneye indirilerek elde edilir;
1. Bir ismin tüm sesli harfleri (Güdü)
2. Bir ismin tüm ünsüzleri (Suret)
3. Bir ismin hem ünlüleri hem de ünsüzleri (Hayat yolu)

Titreşimlerin neyi anlattığını bulmak için çeşitli nümerolojik sistemleri incelemek önemlidir. Her sistemin, hem bir ismin arkasındaki titreşimleri hesaplamak hem de belirli bir gün, ay ve yılda doğmanın getirdiği hayat derslerini ve zorlukları çözmek söz konusu olduğunda, sayıların özel bir yorumu vardır. Edindiğiniz temel bilgilerin yanı sıra sezgilerinizi de kullanın ve birisinin titreşimlere nasıl ve neden farklı bir yaklaşım getirebileceğini göreceksiniz.

Kaynakça;
A Little Bit of Numerology: An Introduction to Numerical Divination - Novalee Wilder
Llewellyn's Truth About Numerology - David Allen Hulse
Numerology for Beginners - Gerie Bau
er​
 

Gece V

𝓚𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓯 𝓥𝓸𝓷
Yönetici
Lider
Birçok Pagan manevi geleneği, nümeroloji uygulamasını içerir. Nümerolojinin temel ilkeleri, sayıların büyük bir manevi ve majikal öneme sahip olduğunu kabul eder. Bazı sayılar diğerlerinden daha etkili ve güçlüdür ve majikal kullanım için sayı kombinasyonları geliştirilebilir. Majikal uygunluğa ek olarak, sayılar da gezegensel öneme sahiptir.

Scott Cunningham, tek sayıların dişil enerjiyle, çift sayıların ise daha erkeksi anlamlarla bağlantılı olduğunu söylüyor. Ancak bu, tüm geleneklerde geçerli değildir. Aslında, neredeyse her majikal kültür ve geleneğinin, her bir sayının ne anlama gelebileceğine dair farklı bir yorumu vardır.
 

Venus

Teğmen
Üye
Birçok Pagan manevi geleneği, nümeroloji uygulamasını içerir. Nümerolojinin temel ilkeleri, sayıların büyük bir manevi ve majikal öneme sahip olduğunu kabul eder. Bazı sayılar diğerlerinden daha etkili ve güçlüdür ve majikal kullanım için sayı kombinasyonları geliştirilebilir. Majikal uygunluğa ek olarak, sayılar da gezegensel öneme sahiptir.

Scott Cunningham, tek sayıların dişil enerjiyle, çift sayıların ise daha erkeksi anlamlarla bağlantılı olduğunu söylüyor. Ancak bu, tüm geleneklerde geçerli değildir. Aslında, neredeyse her majikal kültür ve geleneğinin, her bir sayının ne anlama gelebileceğine dair farklı bir yorumu vardır.
Teşekkürler.
 

Venus

Teğmen
Üye
Scott'tan bahsetmişken onun gezegenlerle bağdaştırdığı sayıları da şuraya ekleyeyim;
Satürn; 3
Jüpiter; 4
Mars; 5
Güneş; 6
Venüs; 7
Merkür; 8
Ay; 9
 
Üst